Mateřská škola Sušice
MŠ SUŠICE

Školní řád


ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SUŠICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

vydaný podle §28, odst. 1, pís. g) a podle §30, odst. 1, zákona 561/2004 Sb. v platném znění

Vypracovala: Žaneta Slobodová

Pedagogická rada projednala dne: 13.8.2019

Pedagogická rada schválila dne: 13.8.2019

Platnost od: 1. 9. 2019

Č.j. mss19/20119

OBSAH

1. Základní ustanovení

2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

3. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte

4. Povinná předškolní docházka a způsob jeho plnění

5. Ukončení předškolního vzdělávání

6. Platby v mateřské škole

7. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ

8. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

9. Předškolní vzdělávání – obsah

10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

11. Podmínky zacházení s majetkem školy

12. Postup při podávání léků

13. Závěrečná ustanovení

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

            Ředitelka Mateřské školy Sušíce, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, v souladu s §30 ods.1 a 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává tento školní řád, kterým upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců:

 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání.
 • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti).
 • Dítě je respektováno jako osobnost.
 • Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při plánování programu v MŠ, mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se vzdělávacích aktivit i dalších akcí a programů, pořádaných mateřskou školou.
 • Zákonní zástupci mají právo být pravidelně informováni o vývoji svého dítěte a jeho individuálních pokrocích, s třídními učitelkami se domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání.
 • Dále mají právo na poradenskou pomoc školy, příp. doporučení odborného pracovníka (Pedagogicko-psychologická porada, Speciálně pedagogické centrum). V případě potřeby mají možnost spolupracovat na vytvoření Individuálního vzdělávacího plánu pro dítě.
 • Po individuální domluvě jsou zákonným zástupcům nabízeny konzultační hodiny s učitelkami nebo ředitelkou MŠ.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.
 • Stížnosti a podněty k práci MŠ jsou podávány ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 • Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Povinnost dětí:

 • Řídit se pokyny učitelek a dalších zaměstnanců školy.
 • Chovat se tak, aby svým chováním či jednáním neohrožovalo bezpečnost svoji ani bezpečnost jiných dětí, neomezovalo svobodu ostatních dětí.
 • Dodržovat domluvená pravidla soužití.
 • Snaží se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky.
 • Chránit sobě a ostatním zdraví, majetek
 • Vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost:

 • respektovat a dodržovat společně vytvořená pravidla chování ve třídě a při všech činnostech a akcích pořádaných mateřskou školou
 • respektovat a dodržovat pravidla zacházení s majetkem – způsob zacházení s hračkami, sportovním náčiním a jejich ukládání

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Povinnost zákonných zástupců:

 • Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).
 • Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole informace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do školní matriky. Jde především o následující informace:

            - jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu

            - údaje o předchozí návštěvě MŠ

            - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v MŠ

            - údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně

            - údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut

            - údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v MŠ

            - datum ukončení vzdělávání v MŠ

            - jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

 • Zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas s pořízením a šířením obrazových či zvukových záznamů a se zpracováním osobních údajů na samostatném dokumentu při prvním nástupu do MŠ. Svůj souhlas mohou kdykoliv průběhu školní docházky odvolat.
 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno (pohodlné oblečení s jednoduchým oblékáním a zapínáním pro herní aktivity různého druhu, sportovní oblečení pro pobyt na zahradě MŠ, pevné plné papuče s protiskluznou podrážkou, náhradní oblečení uložené v šatní skříňce).
 • Bez zbytečného odkladu informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 • Oznámit změny v osobních datech dítěte (např. adresa, telefonní kontakty zákonných zástupců, zdravotní pojišťovna, svěření dítěte po rozvodu do péče jednoho z rodičů)
 • Předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole.
 • Při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.). Informovat bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.); na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel!
 • Omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole (předem nebo neprodleně po nepřítomnosti) a nahlásit opětovný nástup do mateřské školy (osobně, telefonicky).
 • Na vyzvání ředitelky školy nebo učitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Hradit úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování (dítě je povinno se stravovat, je-li přítomno v MŠ v době podávání jídla) – viz informace z příslušné školní jídelny.
 • Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou. Další práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního řádu.

Práva učitelky:

 • Nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci a mohlo by ohrozit zdraví ostatních.
 • Nepřijmout dítě, které nebylo včas přihlášené do MŠ.
 • Upozornit rodiče na nevhodné chování a oblečení.
 • Odmítnout požadavky rodičů, které nejsou v souladu se Školním řádem a ostatními dokumenty MŠ nebo jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte.
 • Nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba k tomu písemně rodiči zmocněná.

Povinnosti učitelky:

 • Dodržovat pracovní kázeň, pracovní náplň a plnit příkazy ředitelky (vedoucí učitelky).
 • Odpovídat za bezpečnost a výchovnou činnost svěřených dětí.
 • Zajišťovat ochranu dětí před patologickými jevy – šikana, týrání, drogy apod. a včas informovat ředitelku (vedoucí učitelku).
 • Informovat rodiče o změnách při provozu MŠ – úraz dítěte, změna zdravotního stavu,
 • Informovat ředitelku (učitelku) o veškerých změnách a problémech
 • Spolupracovat s rodiči.
 • Zachovávat mlčenlivost, nepodávat jakékoliv informace jiné osobě než zákonnému zástupci, uchovávat služební tajemství.
 • Chránit majetek a hospodařit s prostředky jí svěřené.
 • Respektovat a dodržovat práva dětí a rodičů.

3. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Přijetí dětí do MŠ

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte je vyšší než počet volných míst v MŠ, ředitelka školy při rozhodování o přijetí dítěte postupuje podle kritérií, stanovených pro příslušný školní rok.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy.
 • Přijímací řízení organizuje v mateřské škole ředitelka  MŠ.
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu, na webových stránkách školy nebo na vyžádání.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ vydává ředitelka školy v souladu se správním řádem a školským zákonem do 30 dnů po zápisu.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
 • Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců.
 • Při umístění do tříd je brán v úvahu věk dětí a jsou zohledněny individuální potřeby dětí.
 • Zákonní zástupci předávají ředitelce školy potřebnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu (zpravidla na začátku školního roku).
 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.
 • V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

4. Povinná předškolní docházka a způsob jeho plnění

 • Platí pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, a to v době od 8:15 do 12:15 hod.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude drahý ječmen.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:50

Slunce zapadá:20:58