Mateřská škola Sušice
MŠ SUŠICE

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SUŠICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 

ŠKOLNÍ ŘÁD
 

Č. j.: 19/2020

Spisový skartační znak 2. 1/A10

Vypracovala:

Bc. Žaneta Slobodová, ředitelka školy

Platnost od :

1.9. 2020

Účinnost od :

1.9.2020

 

 

1.         Úvodní ustanovení

2.         Obsah předškolního vzdělávání

3.         Přijímání dětí do mateřské školy

4.         Provoz mateřské školy

5.         Organizace mateřské školy

6.         Bezpečnost dětí v mateřské škole

7.         Účinnost

8.         Závěrečné ustanovení

 

1.      Úvodní ustanovení

 

            Na základě ustanovení § 30, odst. 1, zákona č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s jinými souvisejícími normami, vydává ředitelka Mateřské školy Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště Školní řád, jenž respektuje Úmluvu o právech dítěte (zákon č. 104/1991 Sb.).

            Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Dále upravuje provoz a vnitřní režim mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

 

2.       Obsah předškolního vzdělávání

 

            Mateřská škola (dle § 33, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 6. napomáhá vyrovnat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 9. vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází z principů a zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

3.      Přijímání dětí do mateřské školy

 

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok se bude konat v období
  od 2. do 16. května.
 • Ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, datum a dobu zápisu, oznámí ho veřejnosti v místě obvyklým způsobem, na veřejně přístupných místech.
 • Na základě žádosti zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Ředitelka školy při rozhodování o přijetí dítěte postupuje podle kritérií, stanovených pro příslušný školní rok.

 

 

 

 

 

                                    4.      Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je celodenní, od 6.45 hodin do 16.00hodin. Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.00 hodin uzamčena.

 

 • Děti jsou osobně předávány učitelce zákonnými zástupci, rodiči, (dětmi starších deseti let).  Rodiče mohou přivádět děti do 8.15 hodin.

 

 • Začátek povinného předškolního vzdělávání je určen od 8.00 hodin do 12.00hodin.

 

 • Odpoledne lze dítě vyzvednout od 14.00 hodin, dále dle potřeby rodičů do 16.00 hodin.

 

 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O akcích školy informujeme na nástěnkách umístěných v šatně MŠ, webových stránkách školy.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu (zpravidla na 4-5 týdnů) z důvodů nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah přerušení provozu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Rovněž je provoz mateřské školy přerušen v době Vánoc a to od 23.12 – 1.1. následujícího roku.

 

Vnitřní denní řád při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu.

 

6.45 –  9.30                 - příchod dětí do MŠ, volné spontánní zájmové aktivity dětí 

                                                                      - pohybové   aktivity dětí

                                       - osobní hygiena, dopolední svačina

                                        - volné činnosti a aktivity řízené učitelkami zaměřené                                                 především na hry a zájmovou činnost, individuální                                                   činnost s dětmi, řízené aktivity

                                  -   Povinné předškolní vzdělávání 8.00 – 12.00 hodin.

9.30 – 11.30                - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku

11.30- 12.00               - osobní hygiena dětí, společný oběd

12.00- 14.00               - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby                                             dětí, četba pohádky

14.00 -16.00               - odpolední svačina, osobní hygiena

                                     - volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami

                                    - v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě

 

 

Převlékání dětí

 • Rodiče převlékají děti v šatně.

 

 • Oblečení ukládají do označených skříněk. Věci rodiče označí tak, aby nedocházelo k záměně.
 •  

 

Způsob omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 1. Písemně do určeného omluvného sešitu umístěného v šatně a to na následující dny.
 2. Telefonicky do 7.30 hodin na čísle: 572 572 249 
 • Telefonický kontakt po celý den provozu MŠ od 6.45 hodin do 16.00 hodin : 572 572 249

 

Pobyt venku

 • Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Děti mohou jít ven, i pokud prší.
 • Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný déšť, silný vítr, znečištěné ovzduší, teplota pod – 10 C, tropické vedra.

                                                        Změna režimu

 • Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních představení, besídek a jiných akcí.

 

5.      Organizace mateřské školy

 • V mateřské škole pracují dva kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří s dětmi pracují podle školního vzdělávacího programu „Hřej slunéčko, hřej“, jenž je zpracován dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

 • Pedagogičtí pracovníci zodpovídají za bezpečnost dětí od doby, kdy je zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba předají ve třídě učitelce, do doby předání zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.
 • Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba má povinnost si vyzvednout dítě z mateřské školy do doby ukončení provozu. Pokud tak neučiní, je telefonicky kontaktován učitelkou, která není oprávněna k tomu, aby opustila s dítětem prostor mateřské školy. Informuje ředitelku. Řídí se pokyny MŠMT  -obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči. Případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Polici České republiky má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • Úplata předškolního vzdělávání v mateřské škole se stanovuje každoročně na období od 1.9. do 31.8. daného školního roku.

 

 • Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění).

 

 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 5). V mateřské škole se podá žádost o osvobození na příslušném formuláři. Skutečnost prokáží každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

 

 • Pokud dítě nenavštíví ani jeden den v měsíci, může být částka snížena na 100,- Kč.

 

 • Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvestičních nákladů za měsíc na jedno dítě v předcházejícím roce.

 

 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, formou trvalého příkazu, jednorázového příkazu na účet mateřské školy.
 • V případě neuhrazení částky v daném termínu a nedohodnutí si splátky v pozdějším termínu, bude dítěti po dvou po sobě jdoucích měsících, ve kterých nebude úplata uhrazena, ukončeno předškolní vzdělávání.

 

Úplata za stravné

 

 • Stravování zajišťuje ŠJ při MŠ vedoucí školní jídelny, telefon: 572 572 249

 

 • Jídelníček je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ a webových stránkách školy.

 

 • Platby stravného se provádí formou souhlasu s inkasem z účtu nebo jednorázovým převodem na účet.

 

 • Podmínky stravování dětí jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

 • Neodhlášené dítě má první den nárok na stravu. Oběd pro neodhlášené děti je možno vyzvednout od 11.30 – 12.00 hodin téhož dne v přinesených nádobách (jídlonosičích).

 

 • Dětem, kterým je nařízeno dietní stravování dle lékařské zprávy, bude po domluvě  a sepsání dohody mezi zákonným zástupcem a školní jídelnou připravována dietní strava. Tuto skutečnost musí vždy zákonný zástupce doložit písemným potvrzením dětského lékaře.
 • V mateřské škole je zajištěn pitný režim (po celý den jsou dětem ve třídě k dispozici nápoje)
 • Vše, co se týká stravování dětí, vyřizují rodiče s vedoucí školní jídelny, učitelky nejsou v těchto náležitostech kompetentní.
 • Pokud dítě nenavštíví ani jeden den v měsíci, může být částka snížena na 100,- Kč.

 

 • Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvestičních nákladů za měsíc na jedno dítě v předcházejícím roce.

 

 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, formou trvalého příkazu, jednorázového příkazu na účet mateřské školy.
 • V případě neuhrazení částky v daném termínu a nedohodnutí si splátky v pozdějším termínu, bude dítěti po dvou po sobě jdoucích měsících, ve kterých nebude úplata uhrazena, ukončeno předškolní vzdělávání.

 

Úplata za stravné

 

 • Stravování zajišťuje ŠJ při MŠ vedoucí školní jídelny, telefon: 572 572 249

 

 • Jídelníček je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ a webových stránkách školy.

 

 • Platby stravného se provádí formou souhlasu s inkasem z účtu nebo jednorázovým převodem na účet.

 

 • Podmínky stravování dětí jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

 • Neodhlášené dítě má první den nárok na stravu. Oběd pro neodhlášené děti je možno vyzvednout od 11.30 – 12.00 hodin téhož dne v přinesených nádobách (jídlonosičích).

 

 • Dětem, kterým je nařízeno dietní stravování dle lékařské zprávy, bude po domluvě  a sepsání dohody mezi zákonným zástupcem a školní jídelnou připravována dietní strava. Tuto skutečnost musí vždy zákonný zástupce doložit písemným potvrzením dětského lékaře.
 • V mateřské škole je zajištěn pitný režim (po celý den jsou dětem ve třídě k dispozici nápoje)
 • Vše, co se týká stravování dětí, vyřizují rodiče s vedoucí školní jídelny, učitelky nejsou v těchto náležitostech kompetentní.

 

 • S náležitostmi týkajícími se stravování a provozu školní jídelny jsou rodiče seznámeni na třídní schůzce prostřednictvím Vnitřního řádu školní jídelny.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

 

 • S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

 

 • Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy.

 

 

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.

 

 • Zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení nepřítomnosti (potvrzení lékaře). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy.
 • Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání.

 

V případě individuálního vzdělávání převážnou část školního roku je zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního roku. V průběhu školního roku lze individuálně, dítě s povinným předškolním vzděláváním

 

 • vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání.

 

 • Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání.
 • Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (Vzdělávací obsah ŠVP PV).

 

 • V měsíci prosinci bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude zákonnému zástupci doporučen další postup při vzdělávání.

 

 • Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno.

 

Práva dítěte

 • Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte (týkající se vzdělávání)
 • Aby byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti  (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, apod.).
 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřeného věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

Děti a zákonní zástupci

 • Všichni zaměstnanci mateřské školy přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.
 • Zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany rodičů.
 • Učitelky mateřské školy rozhodují o metodách a postupech pro naplňování výchovných cílů školy.
 • Odpovídají zákonným zástupcům dítěte na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem.

GDPR

 • Zaměstnanec ohlašuje bez zbytečného odkladu zaměstnavateli veškeré negativní skutečnosti, navrhuje zlepšení a nápravu procesů, které jsou nezbytné pro ochranu osobních údajů.
 • Zachovává mlčenlivost, chrání před zneužitím:
 1. Osobní data, údaje a osobní údaje dětí, zákonných zástupců, své i zaměstnanců mateřské školy.
 2. Citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, zaměstnanců.
 3. Další informace, se kterými přichází do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu k mateřské škole.

 

Základní práva zákonných zástupců

 • Mají právo na konzultace s učitelkou nebo ředitelkou školy o informacích, které se týkají průběhu a výsledků vzdělávání svého dítěte a na poradenskou pomoc.

 

 • Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných  záležitostí  vzdělávání dítěte.

 

 • Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

 • Mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

 • Mohou se s dítětem zúčastnit adaptačního programu

 

 • Mají právo kdykoliv přijít do mateřské školy a účastnit se výchovně vzdělávacích aktivit, pokud jejich přítomnost nebude mít negativní vliv na dítě.

 

Povinnost zákonných zástupců

 • Zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy,
 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě osobně učitelce ve třídě.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Pověření na vyzvedávání dítěte pro jinou dospělou osobu nebo sourozence (starší 10 let) lze vyzvednout u učitelky ve třídě. Bez pověření nemůže učitelka dítě jiné osobě, než je uvedena v evidenčním listu dítěte nebo v písemném pověření vydat.
 • Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo v zájmu ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.
 • Dětem se v mateřské škole nepodávají žádné léky.
 • Onemocní – li dítě v průběhu dne, jsou zákonní zástupci dítěte povinni vyzvednout si ho v co možná nejkratší době z mateřské školy.
 • Rodiče mají povinnost nahlásit veškeré změny zdravotního stavu dítěte, jejich případné zdravotní obtíže a jiná závažná onemocnění i v rodině, která by mohla ovlivnit průběh vzdělávání  v mateřské škole.
 • Pokud se u dítěte vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit mateřské škole. Týká se i při výskytu vší. Jsou informováni rodiče.

 

 

 

 

 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo mateřskou školu může mít učitelka nejvýše počet dětí 20 z běžné třídy, 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
 • Při vycházce s jednou učitelkou učitelka průběžně kontroluje celý zástup dětí.
 • Alespoň jedno dítě z první a poslední dvojice má  oblečené bezpečnostní reflexní vesty a při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč.

 

 

 • Při prvním vstupu do mateřské školy, má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a třídními učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.

 

 • V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření. Provede zápis do knihy úrazů. Informuje ředitelku školy. Rodiče jsou informováni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s ním přímo souvisejí.

 

 • Školním úrazem není úraz, který se stal dítěti na cestě do školy a zpět.

 

 • Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

 

 

 

 

 

Ochrana před rizikovým chováním a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou pro děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku seznamovány s problematikou patologických jevů, dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 • MŠ má vytvořen program primární prevence. Rodiče dbají, aby děti do MŠ nenosily hračky a předměty s válečnou tématikou a napodobeniny zbraní.
 • V rámci před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi již v jejich počátcích  a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

 • Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 • Po dobu vzdělávání dětí v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Povinnost zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské  školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 

 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání a předání dítěte učitelce mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s učitelkami školy týkajícího se vzdělávání dítěte

 

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně učitelce mateřské školy.

 

Další bezpečnostní opatření

 

 • Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady), používání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí na místa, která tomu nejsou určena.
 • Zákonní zástupci jsou srozuměni se skutečností, že veškeré vybavení areálu mateřské školy je určeno dětem od dvou do sedmi let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení

Školní řád Mateřské školy Sušice je závazný pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance mateřské školy.

Školní řád byl projednán na provozní poradě v 24.8.2020

Rodiče byli se Školním řádem seznámeni na třídních schůzkách v srpnu 25.8.2020, v září 10.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušice …………….                                                Bc. Žaneta Slobodová, ředitelka školy

Provozní řád

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:49

Slunce zapadá:18:05