Mateřská škola Sušice
MŠ SUŠICE

Školní vzdělávací program

 

NÁZEV PROGRAMU:

„S PŘÍRODOU JSME KAMARÁDI

MOTTO:  

"Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy."

            Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti v oblasti rozvoje poznání, jazykových dovedností, literární výchovy, matematických představ, pohybové dovednosti a celkové estetické tvořivosti.

            Klade si za cíl upevňování citových vztahů k rodině, přírodě, okolí a k životnímu prostředí vůbec. Umožňuje svobodnou volbu a výběr témat dle přání dětí, respektuje jejich vlastní tempo, povzbuzuje děti nesmělé, posiluje sebevědomí a pozitivně hodnotí každého.

            Program klade důraz na všechno, co je přirozené. Pro dítě je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to, co umí a zná. Co dítě v tomto věku prožije a z podnětů okolního světa přijme, je trvalé.

            Zdá se, že v současném světě výsledky lidského myšlení přesahují a přehlušují přírodu, civilizace se svou technikou a stále novými vymoženostmi čím dál víc pohlcuje i dětský svět. Proto je naším posláním probudit a uchovávat v dětech lásku k přírodě a světu kolem nás, naučit se o něm co nejvíce, přírodu respektovat a žít v sounáležitosti s ní. V současnosti se děti přírodě čím dál více odcizují, obklopují se technikou, chodí méně ven. Proto chceme co nejvíce času trávit venku, spolupracovat s rodiči na různých aktivitách i mimo MŠ. Zrovna tak je v našem plánu zahrnuto téma zdravějšího životního stylu, kde kromě pohybu má důležitou roli i výživa a stravovací návyky. 

ČLENĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

            Školní vzdělávací program je rozdělen do 6 velkých tematických bloků, které jsou dále členěny do podtémat. Jednotlivé bloky jsou obecnější povahy, obsahují všechny oblasti RVP, učitelky v jednotlivých třídách si je pak obšírněji rozvíjejí a rozpracovávají dle potřeb. Délka bloků není časově ohraničena. Plán je zpracován tak, aby nebyla potlačena tvořivost učitelek, je otevřeným dokumentem, který je možno doplňovat či aktualizovat. V tématech se také odráží přirozený cyklus ročních období, přírodní i společenské situace, svátky, slavnosti, prostředí města i specifika polohy MŠ. Jsou voleny tak, aby bezprostředně souvisely s přirozeným životem a konkrétním prostředím dětí.

            Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne ve všech činnostech formou individuální, skupinové i frontální práce. Velký důraz je kladen na prožitkové učení. Činnosti mají charakter hry a zábavy, aby děti podněcovaly k aktivní spolupráci, musí být přirozené, nenásilné, učitelky musí ale postupovat cílevědomě a vést děti promyšleně a plánovitě. Do této spolupráce ale dítě není nuceno, má možnost svobodné volby. Dětem dáme možnost uplatňovat své připomínky, názory, i v řízených činnostech je velký prostor pro jejich aktivitu.

PĚT PILÍŘŮ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Ve středu zájmu stojí děti, jejich prožitky a potřeby
 2. Vzdělávání je činností, přirozenou pro dítě
 3. Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti
 4. Dítě získává kompetence
 5. Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co se v MŠ děje

KLÍČOVÉ KOMPETENCE :

            Naším cílem je vytvářet u dětí životní dovednosti, jako je flexibilita, komunikace, kreativita, schopnost řešit problémy. Přitom ale musíme respektovat potřeby a osobnost dítěte. Učitelka je tvůrcem, poradcem, partnerem a průvodcem učení dítěte.

Kompetence k učení
 • soustředěnost, vědomé učení, záměrná paměť, dokončení práce
 • poznatky – lidé, kultura, technika, příroda
 • otázky a hledání odpovědí
Kompetence k řešení problémů
 • samostatné řešení problémů, experimenty
 • řešení jednoduchých úloh, početní představy, souvislosti
 • volba mezi funkčníma nefunkčním, odvaha chybovat
Kompetence komunikativní
 • řeč, věty, samostatné myšlenky,smysluplný dialog
 • vyjádření různými prostředky / dramatickými, hudebními, výtvarnými, slovními /
 • využití informací a komunikat. prostředků – knihy, PC, telefon..
 • komunikace bez ostychu a zábran
Kompetence sociální a personální
 • samostatnost, vlastní názor
 • odpovědnost za své jednání, citlivost k druhým
 • schopnost prosadit se i podřídit
 • dodržení dohodnutých pravidel
 • chápání různosti a odlišnosti lidí, jejich jedinečnost
 • bránění se projevům násilí, ponižování
Kompetence činnostní a občanské
 • znalost svých slabých a silných stránek
 • svobodné rozhodování, smysl pro povinnost
 • práva a stejná hodnota lidí
 • ochrana životního prostředí, jeho význam

HLAVNÍ CÍL PROGRAMU:

            Naučit děti vnímat krásy světa i dění kolem nás, položit základy zdravému fyzickému, mentálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti.

HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

            Učit děti objevovat tajemství, ukrytá kolem nás i v sobě samém, podporovat u nich vzájemnou spolupráci a toleranci, vést je k vyjadřování vnitřních potřeb, pocitů a představ.

            Probouzet u dětí zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co už všechno umí, zvládne a dokáže.

HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY :

 • vytvářet citovou jistotu dítěte, založenou na individuálním přístupu s úzkou spoluprací s rodiči
 • vést děti k samostatnosti, schopnosti rozhodnout se a přijmout odpovědnost, radovat se z úspěchu, ale učit se přijmout i neúspěch, k rozvoji logického myšlení, k aktivnímu jazykovému projevu
 • respektovat rovnocenné postavení, kde není nikdo zvýhodňován
 • vážit si zdraví, veškerého života, aktivně se podílet na ochraně životního prostředí – dostatečným pobytem venku, přirozeným pohybem, zařazováním zdravotních cviků, plaveckým výcvikem, bruslením
 • tvořit základy pro celoživotní učení
 • vést děti k poznávání přírody
 • vést děti k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i společnosti
 • vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí
 • vytvářet podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů
 • vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka
 • vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka

HODNOTY, KTERÉ PROGRAM CTÍ :

 • Rozvoj celé osobnosti dítěte
 • Důraz na vlastní aktivitu, toleranci a komunikativní spolupráci
 • Tvůrčí aktivitu a osobnost učitele a dítěte
 • Roli učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho cestě zvídavosti a učení
 • Úlohu prostředí i navozené situace v aktivní učení
 • Sociální dovednosti, schopnost vyjadřování pocitů a spolupráce ve skupině

TEMATICKÉ BLOKY

I. Tematický blok „Vítáme Vás ve školce“

Období realizace: září (3– 4 týdny)

Integrované bloky

     a) Máme nové kamarády

     b) Jsme kamarádi

Charakteristika: 

            Téma je orientováno na období, kdy přicházejí nové děti do mateřské školy, kdy si děti vytvářejí kamarádské vztahy, kdy děti vnímají, že nejsou samy na světě, kdy se děti adaptují na nové prostředí a musí reagovat na změny v režimu dne, kdy se seznamují s pravidly třídy a snaží se je vnímat a dodržovat.

            Nástup dítěte do mateřské školy je pro dítě velká životní změna. "Nové" děti společně s rodiči povzbuzujeme a necháváme jim dostatečně velký časový prostor k vlastnímu zapojení do kolektivu a společných činností. Některé děti se zapojí velmi rychle, jiné zůstávají delší dobu v roli "pozorovatele". Je třeba jim toto období umožnit a nenutit je do kolektivních her, dokud samy neprojeví zájem. Nutná je vzájemná spolupráce a důvěra učitelek a rodičů.                                                                                       

Cíl: 

             Adaptací na nové prostředí a seznámením s kamarády se učit reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. Vnímat sebe a své kamarády, správně komunikovat s dospělými, upevňovat a vytvářet prosociální postoje jako je tolerance, respekt, spolupráce, přizpůsobení.

            Dokázat vyjádřit své přání, dokázat se samostatně rozhodnout podle svých potřeb, procvičovat a upevňovat návyky sebeobsluhy a osobní hygieny.

Očekávané kompetence:
 • Dokáže se odloučit na delší dobu od rodičů a blízkých.
 • Má snahu uvědomovat si svou samostatnost a dokážu vyjádřit své potřeby.
 • Umí přirozeně komunikovat s druhými a respektovat jejich individualitu a výjimečnost.
 • Má zájem adaptovat se do prostředí mateřské školy.
 • Umí se orientovat bezpečně v prostředí školy.
 • Chce zvládat jednoduché pohybové dovednosti.
 • Chce používat základní návyky společenského chování.
Vzdělávací oblasti:
 1. Dítě a tělo
 2. Dítě a psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě s svět
a) Máme nové kamarády
Charakteristika:

            Tematický celek pro adaptační období – pro nováčky a pro ty, kdo přichází poprázdninách do školky. Poskytnout dětem vstřícné a laskavé prostředí,dát jim jistotu a oporu, umožnit jim orientovat se ve školním prostředí. Zaměříme se na rozvíjení spolupráce mezi dětmi a učitelkou, podporu vzájemné komunikace a spoluúčast na činnostech. Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme nová pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace.

Vzdělávací cíle:
 1. Rozvoj pohybových  schopností
 2. Osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 3. Rozvoj kooperativních dovedností
 4. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí(spolupracovat, spolupodílet se,)
 5. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Časový rozsah 2 týdny

Očekávané výstupy:
 • Zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
 • Získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám,navazovat kamarádské vztahy.
 • Adaptovat se v prostředí MŠ.
 • Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi
 • Orientovat se v budově školky, školní zahradě, v blízkém okolí
 • Orientuje se běžně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově MŠ, v blízkém okolí).
 • Začlení se do třídy, najdou si kamarády
 • Budou schopné se přizpůsobit daným podmínkám a požadavkům
Vzdělávací nabídka:
 • Praktické seznamování s prostředím školy
 • Hry zaměřené na rozlišování různých rolí ve škole
 • Lokomoční pohybové činnosti
 • Zdravotní , relaxační a dechová cvičení, pohybové hry, lokomoční pohybové činnosti
 • Činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu
 • Poučení o možných nebezpečí, praktický nácvik bezpečného chování ve třídě, na schodech, na zahradě, na ulici
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
 • Individuální rozhovory s dětmi
 • Relaxační chvilky(hrajeme si s prsty)
 • Grafomotorika 
 • Výtvarné činnosti
 • Komunitní kruh - hry se jmény

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť na dvě, brzy se déšť ozve.

Pranostika na akt. den

Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude drahý ječmen.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:50

Slunce zapadá:20:58