Mateřská škola Sušice
MŠ SUŠICE

Úplata za předškolní vzdělání


Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Obsah:

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Čl. 2    Plátci

Čl. 3    Měsíční výše  úplaty

Čl. 4    Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 5    Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 6    Snížení základní částky úplaty

Čl. 7    Podmínky splatnosti

Čl. 8    Přechodná a závěrečná ustanovení


            Ředitelka Mateřské školy Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání v úplném znění vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

            Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti  úplaty na školní rok který začíná 1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Čl. 2

Plátci

            Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhémročníku.

            Předškolní vzdělávání má tři ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které, v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

            V posledním t.j. 3.ročníku mateřské školy se vzdělávání poskytuje bezúplatně (to platí i pro děti s odloženou školní docházkou).

            V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí v průběhu školního roku, změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ.  

Čl. 3

Měsíční výše úplaty

            Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu (celodenním) mateřské školy ve stejné měsíční výši.

            Ředitelka mateřské školy stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem  na školní rok 2013/2014 podle § 6 odst. 2 na částku 300,00Kč na příslušný kalendářní měsíc, podle § 6 odst. 2 vyhl.č.14/2005 v platném znění..

Čl. 4

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

            V případě přerušení provozu mateřské  školy  v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci  podle čl. 1 až 3 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

            Bude – li provoz přerušen na celý měsíc července nebo srpen promíjí se. Promíjí se také dětem, které byly zákonnými zástupce prokazatelně odhlášeny na celý měsíc červenec a srpen.

            Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající  výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 

            V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v kalendářním měsíci. Takto stanovanou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve školce – nástěnky ve třídách, a to neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

            Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající  výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem. 

Čl. 5

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

            Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který:

 • pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu
 • péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

            Pro nárok na osvobození od úplaty je třeba předložit originál písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory.

            Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce  v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

Čl. 6

Snížení základní částky úplaty

            Na základě písemné žádost doručené ředitelce školy, sníží ředitelka mateřské školy základní část úplaty na 100,-kč pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci, tzv.udržovací poplatek

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného  kalendářního měsíce.
 2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
 3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.
 4. Nebo plátce uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Čl. 7

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolu.
 2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1.9.2017

V Sušicích dne: 27.6. 2019

V účinnosti od  1.9.2019

Žaneta Slobodová                                 

ředitelka MŠ

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Když je sedmý den červnový slunečný, přináší optimistickou náladu.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:46

Slunce zapadá:20:51