Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Provozní řád

Provozní řád MŠ

Dle zákona č.258/200 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o uměně některých souvisejících zákonů

Směrnice č.3

Dne 1.9.2013

 

I. Informace o zařízení

 

Název školy: Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

Adresa školy: Mateřská škola Sušice 54, 687 04 Traplice

Telefon: 575 575 249

IČO: 750 07 428

Ředitelka: Slobodová Žaneta

Zřizovatel: Obec Sušice

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 24 dětí

Provozní doba školy: 6.45  – 16.00 hodin

 

II. Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven , učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

a) Nástup dětí:

6.45 – 8.30 dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

b) Spontánní hry:

6.45 – 8.30  od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c) Didakticky cílené činnosti:

9.00 – 09.45 (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

 

d) Pohybové aktivity:

- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

e) Pobyt venku:

minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahradu.

Údržba školní zahrady: posekání trávníků dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

f) Odpočinek, spánek:

vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí  uklizečka, tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.

 

g) Stravování:

- vlastní strava připravená ve školní kuchyni

- svačiny se podávají v době od 8.45 do 9.00 hodin, odpoledne od 14.15 do 14.30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

- obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hodin, polévky si samy nalévají z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí a prostírání, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

h) Pitný režim:

děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nádobě, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

i) Otužování:

- pravidelné větrání tříd

- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

- dostatečný pobyt venku

- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

- denně se provádí očista chrupu

j) Zajištění praní prádla:

- výměna prádla   1x za tři týdny praní lůžkovin – pere uklízečka MŠ

                             1x za týden výměna ručníků – pere uklízečka MŠ

                             1x za týden výměna pyžama – pere rodič

ručníky

1krát/týden

pyžama

1krát/týden

rodiče

Čisté prádlo se skladuje v místnosti na to určené, špinavé prádlo se odnáší do prádelny v obalu na jedno použití, kde se ihned pere, jsou určeny uzavíratelné koše na prádlo.

 

 k) Úklid a očista hraček se provádí v denních, týdenních, měsíčních, čtyřměsíčních intervalech podle náplně práce uklizečky mateřské školy. Stavebnice se perou v automatické pračce ve zvláštních vacích.

 

Tento provozní řád nabývá účinnost               1.9.2013

V Sušicích                                                      7.srpna 2013

Ředitelka školy  Slobodová Žaneta