Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

příhláška do MŠ školní rok 2019/2020

 


 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

Mateřská škola, Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště  

od školního roku 2019/2020

 

 

Č.j.

 

Registrační číslo (Reg.č.)

(přidělené žadateli dle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

 

 

 

ŽADATEL (DÍTĚ):

Jméno a příjmení

 

Datum narození

 

Trvalý pobyt

 

Bydliště (pokud se liší od trvalého pobytu)

 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE:

Jméno a příjmení

 

Bydliště

 

Doručovací adresa

 

Telefon

 

E-mail:

 

ID datové schránky

 

(pokud je zřízena)

 

 

 

SOUROZENEC, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i ve škol. roce 2019/2020:

Jméno a příjmení:

1.

Rok nar.:

2.

Rok nar.:

 

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci s ředitelkou):

Např. zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání dítěte apod.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím.

·         Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen doložit dokumenty: průkaz totožnosti (§ 36, odst. 4 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) apod.

·         Zákonné zástupce dítěte upozorňujeme, že na základě zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupce dítěte právo zastupovat dítě při právních jednání, ke kterým není právně způsobilé. Zákonní zástupce dítěte jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně jednat, postačí k jednání jen jeden ze zákonných zástupců dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden ze zákonných zástupců dítěte v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, tak ta je v dobré víře, má za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného zástupce.