Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Organizační řád

Organizační řád

Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 68704, Sušice č.p. 54,
tel.: 572 572 249, e-mail
mssusice@uhedu.cz

Organizační řád Mateřské školy Sušice

Směrnice č. 2 dne 1.8.2012

Děti se přijímají do mateřské školy zejména od 6.45 do 8.30, poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do mateřské školy po 830 prosím zvoňte!

Zákonný zástupce je povinen předávat dítě učitelce osobně, teprve pak za dítě přebírá zodpovědnost škola. Předávací zónu tvoří vstup ze šatny do třídy – jídelny.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit k vyzvedávání dítěte jinou osobu, ale vždy písemně ( formuláře k vyžádání v ředitelně ). Bez písemného pověření učitelka nevydá dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci. Mateřská škola je otevřena do 1600.

 Při vstupu do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče dohodnout předem na vhodném postupu s učitelkou či ředitelkou mateřské školy.

Do mateřské školy patří jen dítě zcela zdravé, učitelka má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do mateřské školy dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

Rodiče nahlásí výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte neprodleně učitelce či ředitelce školy. Po vyléčení infekčních onemocnění dítě do mateřské školy přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

Rodiče nahlásí ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel na zákonné zástupce, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost známa předem, omluví dítě neprodleně.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s paní ředitelkou. Paní ředitelka a vedoucí školní jídelny zodpovídá za zdravou a pestrou stravu a výživu dětí. I když se strava pestrá a hodnotná, může si dítě do mateřské školy nosit na Svačinu ovoce a zeleninu, při brzkém ranním příchodu i snídani. Vše umyto a zabaleno, nejlépe v krabičce na svačinu.

Platby za školné a stravné vybírá ředitelka hotově, nebo bezhotovostním stykem 15 – tý den v měsíci .

 

 

děti do 6 let věku

děti, které dosáhnou ve šk.roce 7 let

přesnídávka       

8,- Kč

9,- Kč

oběd

17,- Kč

18,- Kč

odpolední svačina

8,- Kč

9,- Kč

CELKEM

33,- Kč

36,- Kč

 

 

 

 

 

 

Dítě do mateřské školy potřebuje:

·     obuv na přezutí – ne nazouváky !!

·     zástěrku – hrací kalhoty

·     teplákovou soupravu a tenisky na zahradu a delší vycházky

·     pyžamo

·     náhradní hrací oblečení, oblečení na ven, prádlo – vše v sáčku ve skříňce

·     kšiltovku a sluneční brýle při vyšších teplotách

Všechny věci musí být řádně označeny jménem nebo značkou. Paní učitelka nezodpovídá za záměnu jednotlivých věcí.

Mateřská škola má jednu třídu se smíšeným oddělením a celodenní péčí o dítě.

 

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základ celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich individuálních možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

 

Rodiče mají právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy i kterýmkoliv jiným zaměstnancem školy kdykoliv po předchozí domluvě. Stížnosti, podněty, oznámení k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a aby vytvářel základy klíčových kompetencí, dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.